Odvolanie (Disclaimer)

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Táto internetová stránka má výlučne informatívny charakter. Táto internetová stránka obsahuje údaje bez záruk, úplností, presností, aktuálností, bez výsledkov dosiahnutých použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nebudú za žiadnych okolností zodpovedný žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu, alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok.
Zverejnenie informácii v súlade s § 3a ods. 3 zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

Obchodné meno spoločnosti:
BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Sídlo spoločnosti:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO: 31 663 303
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro , vl. č. 2362/V.