Služby

¯​¯​¯¯​¯​¯​¯​¯​¯​¯¯​¯¯​¯​

Poskytovanie štandardných služieb, ktoré sú dohodnuté v zmluve o výkone správy, a ktorých plnenie vyplýva tiež zo zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (v oblasti finančných služieb, prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, a v oblasti administratívnych služieb).

EKONOMICKÉ A FINANČNÉ SLUŽBY

 • Poradenstvo a zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných pre zabezpečenie väčších opráv, zatepľovanie bytových domov.
  • V súčasnosti je možné získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov: od komerčných bánk – ČSOB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., stavebných sporitelní Wustenrot, Prvá  stavebná sporiteľňa a.s., ČSOB stavebná sporiteľňa a taktiež zo Štátneho fondu rozvoja bývania - ŠFRB prípadne zo Záručnej a rozvojovej banky.
 • Výpočet výšky a  zmeny výšky mesačného zálohového predpisu platieb, spojených s užívaním bytu a NP vykonávame:
  • na základe skutočných nákladov  za predchádzajúce obdobie a predpokladaných nákladov na nasledujúci účtovný rok
  • pri závažných zmenách cenových a právnych predpisov,
  • pri zmenách rozsahu dodávok a služieb,
  • na požiadanie zástupcov  vlastníkov bytov.
  • Položky a distribúciu zálohového predpisu odsúhlasíme so zástupcami vlastníkov bytov. 
 • Sledovanie  úhrad mesačných platieb - evidujeme ich správnosť a výšku, upozorňujeme neplatičov na neplnenie si svojich povinností, zabezpečujeme vymáhanie nedoplatkov v medziach platnej legislatívy (súdnou cestou, formou dobrovoľných dražieb,..) 
 • Mesačne poskytujeme prehľad tvorby a čerpania finančných prostriedkov z fondu opráv, upozorňujeme na potrebu zvýšenia úhrad do fondu opráv v prípade väčších investičných akcií.
 • Spracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov. Na základe jeho výsledku navrhujeme výšku budúceho zálohového predpisu platieb.

PREVÁDZKA, ÚDRŽBA A OPRAVY SPOLOČNÝCH ČASTÍ A ZARIADENÍ DOMU

 • spolupráca pri tvorbe plánu opráv, na základe zhodnotenia technického stavu bytového domu,
 • spolupráca pri výbere dodávateľa Vami objednaných služieb, uzavretie  zmluvy s dodávateľom, ošetrenie dodacích, platobných ako aj reklamačných podmienok, čím chránime Váš majetok.
 • poskytovanie údržbárskych, kúrenárskych a vodoinštalatérskych prác vlastnými zamestnancami, na základe požiadavky aj v bytoch vlastníkov 
 • priprava dokumentácie a poradenstvo pri obnove bytových domov (zatepľovanie bytových domov, výmena výťahov, výmena spoločných rozvodov, schodišťových okien, vstupných brán a mnoho iného).
 • poistenie domu prostredníctvom spol. Allianz SP a.s. za zvýhodnených zmluvných podmienok – likvidácia poistných udalostí bez spoluúčasti poškodeného, navyše s nulovou spoluúčasťou. 
 • Havarijná službua 24 hod. denne – tu spolupracujeme s fy NAMONT. 
 • Oprava výťahov – spolupracujeme s fy:
  • OTIS a.s., TUCHYŇA – VÝŤAHY s.r.o., Schindler výťahy a eskalátory a.s., s dodávateľom sú dohodnuté práce vykonávané na základe paušálneho poplatku a práce, ktorá sú faktúrované mimo paušálu – resp. podľa vlastnej požiadavky vlastníkov domu.
  • Deratizácia spoločných priestorov, dezinsekciu a dezinfekciu – spolupracujeme s fy. ASANARATES – dodávateľ poskytuje svoje služby na základe zmluvne dohodnutých podmienok a objednávok, za zmluvne dohodnuté ceny. Nie je mu poskytovaný paušál.
  • Služby na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi  - spolupracujeme s fy. LIVONEC s.r.o., odštepný závod Košice, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb na úseku ochrany pred požiarmi. Dodávateľ poskytuje svoje služby na základe zmluvne dohodnutých podmienok a objednávok, za zmluvne dohodnuté ceny. Nie je mu poskytovaný paušál.
  • Revízia elektrických zariadení, plynových rozvodov, revízie STA podľa platných smerníc a noriem, odstraňovanie porevíznych závad.
  • Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných priestorov, upratovanie spoločných priestorov v dome a pred domom.
  • Vlastníci domov si môžu pre zabezpečenie jednotlivých služieb vybrať z našej ponuky  dodávateľov, resp. doporučiť vlastnú ponuku  dodávateľov.

PRÁVNE A PORADENSKÉ SLUŽBY

 • Uzatvárame v záujme svojich klientov zmluvy na zabezpečenie dodávok a služieb, so zreteľom na platobné ako aj reklamačné podmienky, zabezpečujeme kontrolu ich plnenia.
 • Poskytujeme odbornú pomoc pri prevode bytov, kúpe a predaji bytov.
 • Pomoc pri riešení vzájomných susedských vzťahov.

 

Táto ponuka je informatívnym prehľadom o službách, ktoré poskytujeme a ponúkame v oblasti správy bytov a nebytových priestorov. V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme ďalšie podrobnejšie informácie.

Odmena správcu za všetky vyššie uvedené služby sa stanovuje podľa osobitnej dohody s klientom.